Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


Zaloguj się, aby ocenić ten artykuł! Zaloguj/Rejestracja

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020.

Sklep internetowy ShopBuilder Polska

Warunki ogólne

Warunki ogólne (zwane dalej „Warunkami ogólnymi”) zawierają opis warunków korzystania z usługi dostępnej pod adresem shop.builder.eu oraz na wskazanych niżej witrynach (zwanej dalej „Sklepem internetowym”), z której to usługi może korzystać użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) bez rejestracji.

1. DANE DOSTAWCY USŁUGI

a. Nazwa dostawcy usługi: Biotech USA Kft. (zwany dalej „Dostawcą usługi”)

b. Siedziba Dostawcy usługi: 1033 Budapest, Huszti út 60.

c. Przedstawiciel: Bálint Lévai (przedstawiciel firmy)

d. Numer rejestracyjny firmy: 01-09-352550

e. Numery identyfikacji podatkowej:
Węgry: Hungary: 25114681-2-44
Austria: MwSt. ID ATU68602511
Slovakia: DIČ:SK4120162860
Germany: DE241/194/37365
France: FR93828308247
Spain: ESN0641335E
Polland: PL5263182656

Romania: Cod fiscal: RO 37184557
Croatia: OIB broj: 27831964805
Czech Republic: CZ684301117
Slovenija: ID št. za DDV: SI21897298
[EU-VAT: HU25114681]

f. Numer wpisu do rejestru urzędowego: C/002 215/2003. - Ministerstwo Gospodarki i Transportu, Biuro Pozwoleń i Administracji Publicznej, Departament Handlu Wewnętrznego i Turystyki (1024 Budapest Margit krt. 85.)

g. Numer wpisu do rejestru ochrony danych: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004 oraz NAIH-113554/2017

h. Nazwa organu dokonującego wpisu do rejestru: Sąd komitatu Csongrád działający jako Sąd Rejestrowy (6722 Szeged, Tábor u. 4.)

i. Kontakt do Dostawcy usługi oraz jego regularnie wykorzystywany adres e-mail przeznaczony do kontaktu z użytkownikami: shop@builder.eu

j. Numer telefonu: +36-20-9000-864, +36-62-451-691

k. Język umowy: węgierski (zob. oryginał: /altalanos-szerzodesi-feltelek-a2301)

l. Nazwa, adres i adres e-mail dostawcy usługi hostingowej: RackForest Ltd. (H-1108 Budapest, Kozma u. 2.)

2. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa węgierskiego, przede wszystkim stosowne przepisy Ustawy V z 2013 r. dotyczącej Węgierskiego Kodeksu Cywilnego („Kodeksu Cywilnego”) oraz Ustawy CVIII z 2001 r. dotyczącej określonych zagadnień związanych z usługami handlu elektronicznego oraz usług społeczeństwa informacyjnego (Ustawy o handlu elektronicznym), a także Rozporządzenia 45/2014 (II. 26.) w sprawie szczegółowych reguł zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorstwami. Postanowienia obligatoryjne odnośnych przepisów mają zastosowanie bez względu na obecność stosownego zapisu w umowie.

Niniejsze Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r. i pozostają w mocy do odwołania. Dostawca usługi ma prawo do zmiany niniejszych Warunków ogólnych pod warunkiem, że poinformuje Klientów o tym fakcie wcześniej za pośrednictwem witryny. Zmiany zostaną opublikowane przez Dostawcę usługi na stronie Sklepu internetowego na 11 (jedenaście) dni przed ich wejściem w życie. Korzystając ze Sklepu internetowego, Użytkownik automatycznie akceptuje jego regulamin.

Przebywając na witrynie Sklepu internetowego prowadzonego przez Dostawcę usługi lub zapoznając się w jakikolwiek sposób z treścią witryny – nawet bez rejestracji jako użytkownik Sklepu internetowego – Użytkownik akceptuje postanowienia Warunków ogólnych. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień niniejszych warunków, traci prawo do korzystania z zasobów Sklepu internetowego.

Dostawca usługi zastrzega sobie wszelkie prawa do strony głównej, wszystkich jej części oraz wszelkiej wyświetlanej na niej zawartości, a także prawa do rozpowszechniania witryny. Zabronione jest pobieranie, przechowywanie w formie elektronicznej, przetwarzanie oraz sprzedawanie jakichkolwiek treści z witryny bez pisemnej zgody Dostawcy usługi.

Umowy zawarte elektronicznie nie będą umieszczane w aktach, są zawierane wyłącznie elektronicznie, nie są uznawane za umowy pisemne, są zawierane w języku węgierskim oraz nie odsyłają do jakiegokolwiek kodeksu postępowania. W razie pytań dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego oraz procesów składania i realizacji zamówień należy kontaktować się z Dostawcą usługi zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie informacjami kontaktowymi.

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do poniższych witryn Dostawcy usługi:

 • http://shop.builder.eu
 • http://shop4builders.co.uk
 • http://shopbuilder.co.nl
 • http://shopbuilder.ie
 • http://shop4builders.com
 • http://shop.builder.hu
 • http://buildershop.de
 • http://buildershop.at
 • http://shopbuilder.rs
 • http://shop.builder.rs
 • http://shopbuilder.si
 • http://shopbuilder.cz
 • http://shopbuilder.pl
 • http://shopbuilder.sk
 • http://shopbuilder.ro
 • http://shopbuilder.hr
 • http://body.builder.hu
 • http://musclebuilder.hu
 • http://vitaminshop.hu
 • http://sargakapszula.hu

oraz do relacji prawnych, jakie zachodzą na ich subdomenach.

Treść Warunków ogólnych jest przez cały czas dostępna na witrynie Sklepu internetowego.

3. WARUNKI I PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Rejestracja

Zakupy nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Użytkownicy mogą składać zamówienia bez rejestracji.

Jeżeli Użytkownik pragnie dokonać rejestracji, może to zrobić poprzez kliknięcie przycisku „Sign in/Registration” (logowanie/rejestracja) lub poprzez wprowadzenie wymaganych danych w polu rejestracji podczas procesu zakupu. Dane zamieszczane w polu rejestracji, które zostaną przekazane Dostawcy usługi:

W polu „Personal and profile data” (dane osobowe i profilowe)

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Data urodzenia (niewymagana)

W polu „Delivery address” (adres dostawy)

 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Nazwa ulicy i numer domu
 • Kraj

Płeć Użytkownika (niewymagana)

Po podaniu wszystkich wymaganych danych Użytkownik może sfinalizować rejestrację poprzez kliknięcie przycisku „Send registration” (wyślij rejestrację). Przed wysłaniem rejestracji wymagane jest zaakceptowanie niniejszych Warunków ogólnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Dostawca usługi powiadomi Użytkownika o powodzeniu rejestracji za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego oraz wiadomości e-mail.

Użytkownik może dostać się na stronę Sklepu internetowego za pośrednictwem kont Facebook lub Google bez konieczności przeprowadzania osobnej rejestracji.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojej rejestracji w dowolnej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres shop@builder.eu. Po otrzymaniu takiej wiadomości Dostawca usługi zadba o to, aby usunięcie rejestracji nastąpiło niezwłocznie. Po skasowaniu dane Użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte z systemu; nie dotyczy to jednak danych i dokumentów dotyczących już złożonych zamówień, które nie zostaną usunięte. Usunięte dane są nie do odzyskania.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę poufności swoich danych dostępowych (zwłaszcza hasła). Jeżeli Użytkownik obawia się, że hasło podane podczas rejestracji zostało ujawnione nieuprawnionej osobie, powinien niezwłocznie zmienić hasło na inne, a jeżeli obawia się także, że zostało ono w jakikolwiek sposób wykorzystane, powinien także zawiadomić Dostawcę usługi.

Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych osobowych dostarczonych w toku rejestracji zawsze, gdy jest to konieczne, tak aby były one aktualne, pełne i prawidłowe.

3.2. Proces składania zamówień

Użytkownik umieszcza wybrany produkt w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie ikony koszyka widniejącej obok produktu. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić zawartość koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Edit basket” (edytuj koszyk) lub ikony przeglądu zawartości koszyka.

Użytkownik może określić ilość produktu lub liczbę produktów, które chce zakupić, za pomocą przycisków „+” i „–”.

Aby po umieszczeniu produktu w koszyku dodać do niego kolejne produkty, należy nacisnąć przycisk „Continue shopping” (kontynuuj zakupy). Jeżeli Użytkownik nie planuje zakupu żadnych dodatkowych produktów, powinien sprawdzić ilość lub liczbę tych, które znajdują się w koszyku. Użytkownik może usunąć zawartość koszyka poprzez kliknięcie ikony usuwania (przekreślony koszyk). Po ustaleniu ilości zawartość koszyka jest aktualizowana automatycznie.

Użytkownik może podać adres dostawy oraz sposób dostawy/płatności.

Po podaniu danych Użytkownik może złożyć swoje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Send order” (wyślij zamówienie). Wcześniej jednak może jeszcze raz sprawdzić podane dane lub wysłać uwagę związaną z zamówieniem bądź powiadomić Dostawcę usługi drogą elektroniczną o swoich dodatkowych życzeniach w związku z zamówieniem.

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, Użytkownik może złożyć swoje zamówienie u Dostawcy usługi kliknięciem przycisku „Send Order” (złóż zamówienie) u dołu strony.

Dostawca usługi powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zamówienia na kolejnej stronie oraz drogą elektroniczną, podając jednocześnie numer przypisany do zamówienia.

Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Send Order” (złóż zamówienie) jest jednoznaczne z powstaniem zobowiązania do uiszczenia płatności.

Ostateczna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty wymienione w podsumowaniu oraz potwierdzeniu zamówienia. Pakiet zawiera fakturę, informację o prawie do wycofania się z transakcji oraz dokument gwarancyjny.

Jeżeli zamówienie zostało złożone bez rejestracji, wysłana przez Dostawcę usługi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawiera hasło do wykorzystania wraz z adresem e-mail podanym przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Hasło umożliwia uzyskanie dostępu do witryny i podglądu szczegółów zamówienia. Nie jest to równoznaczne z rejestracją. Rejestracja polega na uzyskaniu dostępu do witryny za pomocą danych dostępowych.

3.3. Sposób płatności

 • Płatność przy odbiorze: Użytkownik uiszcza należność za zamówienie w chwili odbioru przesyłki.
 • Płatność kartą przez Internet: za pośrednictwem bezpiecznego serwisu online po złożeniu zamówienia.

Więcej na temat metod płatności dostępnych w danym kraju oraz w danej domenie można przeczytać tutaj.

3.4. Koszty i sposoby dostawy

Informacje na temat aktualnych sposobów i kosztów dostaw realizowanych przez Dostawcę usługi można znaleźć tutaj.

Użytkownik sprawdzi stan przesyłki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia uszkodzeń produktu lub opakowania zażąda sporządzenia protokołu uszkodzeń; jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Użytkownik ma prawo do odmowy jej przyjęcia. Brak protokołu uszkodzeń stanowi podstawę do odmowy przyjęcia reklamacji przez Dostawcę usługi. Dostawy przesyłek realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

3.5. Błędy podczas wprowadzania danych

Poprawianie błędów podczas wprowadzania danych: Przed złożeniem zamówienia Użytkownik może w każdej chwili powrócić do poprzedniego ekranu, za pośrednictwem którego może poprawić wszelkie wprowadzone dane. Możliwe jest usunięcie pozycji z koszyka (przekreślony koszyk) oraz zmodyfikowanie ilości/liczby produktów.

3.6. Wiążąca oferta i potwierdzenie

Dostawca usługi potwierdza niezwłocznie przyjęcie oferty złożonej przez Użytkownika poprzez wysłanie wygenerowanej automatycznie wiadomości e-mail, która zawiera dane podane przez Klienta podczas zakupów lub rejestracji (dane do faktury i dostawy), numer zamówienia, datę jego złożenia, listę oraz ilość/liczbę zamówionych produktów, ich cenę, koszty dostawy oraz ostateczną kwotę do zapłaty.

Przesłanie potwierdzenia w formie wiadomości e-mail oznacza przyjęcie przez Dostawcę usługi oferty złożonej przez Użytkownika, co jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Dostawcą usługi a Użytkownikiem.

Oferta Użytkownika przestaje być wiążąca, jeżeli jej potwierdzenie nie zostanie przesłane przez Dostawcę usługi w formie wiadomości e-mail niezwłocznie, tj. w ciągu maksymalnie 48 godzin.

Jeżeli po złożeniu zamówienia u Dostawcy usługi Użytkownik zauważy błąd w danych podanych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, powinien o tym fakcie powiadomić Dostawcę usługi w ciągu 1 dnia, tak aby zapobiec realizacji dostawy nieprawidłowego zamówienia.

Zamówienie jest uznawane jako umowa zawarta elektronicznie i jako taka podlega przepisom Ustawy V z 2013 r. dotyczącej Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy CVIII z 2001 r. dotyczącej określonych zagadnień związanych z usługami handlu elektronicznego oraz usług społeczeństwa informacyjnego. Umowa wchodzi w zakres obowiązywania Rozporządzenia 45/2014 (II.26) w sprawie szczegółowych reguł zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorstwami, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta.

4. PRZETWARZANIE ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Zamówienia są przetwarzane w godzinach pracy.

Godziny pracy:
poniedziałek–piątek: 8:00–18:00

Zamówienia mogą być składane także poza godzinami ich przetwarzania; zamówienia złożone poza godzinami pracy są przetwarzane w godzinach pracy dnia następnego. Dział obsługi klienta Dostawcy usługi każdorazowo wysyła elektroniczne potwierdzenie czasu realizacji zamówienia.

Typowy czas realizacji wynosi 5 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia. Jeżeli Dostawca usługi i Użytkownik nie uzgodnią czasu realizacji, Dostawca usługi zrealizuje zamówienie w czasie określonym w przesłanym przez siebie Użytkownikowi zawiadomieniu, a w razie braku takiego zawiadomienia – w ciągu trzydziestu dni od momentu otrzymania zamówienia.

Jeżeli Dostawca usługi nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodu braku dostępności produktu wskazanego w umowie, powiadomi niezwłocznie Użytkownika o tym fakcie i dokona zwrotu wpłaconej przez niego kwoty niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzydziestu dni.

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za okazjonalne zmiany danych technicznych lub opisu produktów, wprowadzone bez uprzedzenia przez dystrybutora lub wprowadzone z powodów pozostających poza kontrolą Dostawcy usługi. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji części lub całego potwierdzonego zamówienia. Częściowa realizacja zamówienia musi zostać uzgodniona z Użytkownikiem.

5. CENA PRODUKTU

Dostępne produkty mogą być zamawiane online, osobiście lub telefonicznie.

Ceny wskazane wraz z produktami zostały ustalone w oficjalnej walucie odnośnego Sklepu internetowego (HUF, EUR, RON, HRK, CZK, PLN, USD, RSD) oraz zawierają wymagany ustawowo podatek VAT (ceny brutto), ale nie obejmują kosztów dostawy. W przypadku produktów wielkogabarytowych doliczane są oddzielnie koszty pakowania, różne dla różnych produktów. Są one podawane na karcie danych produktu wielkogabarytowego oraz w trakcie składania zamówienia. Koszty dostawy są podawane w trakcie składania zamówienia.

Dostawca usługi podaje nazwę i szczegółowy opis produktu oraz zamieszcza jego zdjęcie. Zdjęcia zamieszczane w kartach danych produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów lub mogą być ilustracjami. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za różnicę między wyglądem produktu na zdjęciu w Sklepie internetowym a rzeczywistym wyglądem produktu.

Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt błędów i braków dotyczących produktów lub cen w Sklepie internetowym. Po stwierdzeniu oraz usunięciu błędu Dostawca usługi niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wprowadzonych zmianach. Następnie klient może ponownie potwierdzić zamówienie, a obie strony mają prawo do wycofania się z umowy.

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy niezależnie od jego wysiłków i/lub z powodu błędów systemu ceny są wskazywane nieprawidłowo lub gdy ceny są ewidentnie nieprawidłowe, tzn. wykraczają znacząco poza typowy zakres cenowy danego produktu (np. 0 HUF, 1 HUF). W takich przypadkach Dostawca usługi nie jest zobligowany do dostarczenia produktu według nieprawidłowo wskazanej ceny. W razie wskazania nieprawidłowej ceny Dostawca usługi skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną z propozycją zakupu produktu według rzeczywistej ceny. Użytkownik może zdecydować się na zakup produktu według jego rzeczywistej ceny lub anulować swoje zamówienie bez żadnych konsekwencji prawnych.

W przypadku ceny promocyjnej Dostawca usługi poinformuje Użytkownika o zakresie i ramach czasowych obowiązywania promocji.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Niniejszy punkt ma zastosowanie w odniesieniu do osób fizycznych, w przypadku których zakup, zamówienie, odbiór, wykorzystanie i zastosowanie towarów odbywa się poza działalnością zawodową, firmową lub biznesową oraz do których skierowany jest przekaz handlowy i ofertowy związany z towarami (zwanych dalej „Konsumentami”).

W myśl Rozporządzenia 45/2014 (II.26) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorstwami w przypadku umowy sprzedaży produktów Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania

 1. produktu;
 2. produktu dostarczonego jako ostatni, jeżeli realizowanych było kilka dostaw;
 3. pozycji lub części dostarczonej jako ostatnia, jeżeli realizowano dostawę wielu pozycji lub części;
 4. produktu dostarczonego jako pierwszy przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli produkt ma być dostarczany regularnie w ustalonym przedziale czasowym.

Konsumenci mogą także skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w okresie między datą jej zawarcia a datą otrzymania produktu.

Konsument, który decyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wysyła stosowne zawiadomienie (na przykład listownie lub w formie wiadomości e-mail) do Dostawcy usługi zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1 niniejszych Warunków ogólnych. Do tego celu Konsument może również skorzystać z przykładowej deklaracji odstąpienia od umowy dostępnej pod niniejszym odsyłaczem, przy czym nie jest to metoda obligatoryjna. Konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zawiadomienie o woli odstąpienia od umowy zostanie wysłane do Dostawcy usługi przed upływem ostatecznego terminu (najpóźniej 14. dnia).

Ciężar potwierdzenia, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy odbyło się zgodnie z postanowieniami opisanymi w punkcie 6, spoczywa na Konsumencie.

W obu przypadkach Dostawca usługi wyśle niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania od Konsumenta decyzji o woli odstąpienia od umowy.

Jeżeli zawiadomienie o woli odstąpienia od umowy zostało przekazane w formie pisemnej, zostanie ono uznane za przekazane w terminie, jeżeli zostało wysłane przez Konsumenta w ciągu 14 dni kalendarzowych (najpóźniej 14. dnia).

W przypadku zawiadomienia wysłanego listownie decyduje data nadania, natomiast w przypadku zawiadomienia wysłanego w formie wiadomości e-mail lub faksu – data wysłania. Konsument zobowiązany jest do wysłania korespondencji listem poleconym, tak aby możliwe było wiarygodne ustalenie daty nadania.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do odesłania zamówionego produktu na podany w punkcie 1 adres Dostawcy usługi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o woli odstąpienia od umowy. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli Konsument wyśle produkt (za pośrednictwem poczty lub zamówionego przez siebie kuriera) przed upływem okresu 14 dni.

Koszty wysyłki produktu na adres Dostawcy usługi ponosi Konsument. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Dostawca usługi wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów. Niemniej Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za organizację zwrotu ani za koszty wysyłki produktu przez Konsumenta. Dostawca usługi nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek wysłanych z płatnością przy odbiorze. Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów poza kosztami zwrotu produktu.

W razie odstąpienia Konsumenta od umowy Dostawca usługi dokona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od daty otrzymania od Konsumenta zawiadomienia o woli odstąpienia od umowy, zwrotu pełnej kwoty zakupu, w tym kosztów dostawy (kosztów transportu), z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Konsumenta dodatkowo w związku z wybraniem przez niego sposobu dostawy innego niż standardowy, najwygodniejszy sposób dostawy oferowany przez Dostawcę usługi. Dostawca usługi ma prawo do zatrzymania kwoty przewidzianej do zwrotu do czasu otrzymania towarów lub przedstawienia przez Konsumenta wiarygodnych dowodów na to, że zwrot został zrealizowany. Dostawca usługi uwzględnia wcześniejszą datę.

Zwrotu kwoty zakupu Dostawca usługi dokonuje z wykorzystaniem tego samego sposobu płatności, z którego skorzystano do dokonania zakupu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Konsument wyraża jednoznacznie zgodę na inną formę płatności, której kosztami nie zostanie obciążony.

Konsument może zostać obciążony odpowiedzialnością za utratę wartości produktu, wyłącznie jeżeli nastąpiła ona w wyniku nadmiernego zużycia, które wykracza poza zakres zużycia, jakiego wymaga ustalenie natury, właściwości i działania produktu. W związku z powyższym Dostawca usługi może wystąpić o rekompensatę z tytułu utraty wartości, jeżeli doszło do niej w wyniku nadmiernego zużycia, które wykracza poza zakres zużycia, jakiego wymaga ustalenie natury, właściwości i działania produktu, oraz poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów – jeżeli Dostawca usługi rozpoczął realizację umowy o dostawę usług na wyraźne życzenie Konsumenta przed upływem okresu możliwego odstąpienia od umowy.

Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy:

 • w przypadku łatwo psujących się produktów oraz produktów, które szybko ulegają zniszczeniu;
 • w przypadku produktów dostarczanych w zamkniętych opakowaniach, które nie podlegają zwrotowi z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieny. Nie należy oczekiwać od Dostawcy usługi gotowości do przyjęcia takich produktów, jeżeli Konsument otwarł opakowanie chroniące bezpośrednio produkt i/lub rozpoczął użytkowanie produktu, ponieważ w takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do kontaktu produktu z ludzkim ciałem, płynami ustrojowymi oraz bakteriami, co sprawia, że nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego produktu. Jeżeli użytkowanie produktów objętych ograniczeniem prawa do odstąpienia od umowy jeszcze się nie rozpoczęło, a opakowanie chroniące produkty bezpośrednio nie zostało jeszcze otwarte, Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami ogólnymi (np. suplementy spożywcze);
 • w przypadku produktów, które po otrzymaniu ze względu na swoją naturę ulegają nieodwracalnie zmieszaniu z innymi produktami;
 • w przypadku produktów niestandardowych, które zostały wytworzone przez Dostawcę usługi na podstawie instrukcji Konsumenta lub na jego wyraźne życzenie, a także w przypadku produktów, które zostały w oczywisty sposób dostosowane do potrzeb Konsumenta;
 • w przypadku sprzedaży kopii nagrania głosu lub obrazu bądź sprzedaży programu komputerowego, jeżeli doszło do otwarcia opakowania.

7. GWARANCJA

7.1. Rękojmia

W przypadku niewłaściwego wykonania umowy przez Dostawcę usługi Klient może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi.

W przypadku umów konsumenckich Klient może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu w odniesieniu do wad istniejących w chwili dostawy produktu. Nie jest możliwe dochodzenie żadnych praw z tytułu rękojmi po upływie dwuletniego okresu jej obowiązywania.

W przypadku umów innych niż konsumenckie dochodzenie praw z tytułu rękojmi możliwe jest przez okres 1 roku od daty otrzymania produktu.

Klient może według własnego uznania zażądać albo naprawy, albo wymiany produktu, o ile zaspokojenie uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie jest niemożliwe lub nie wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami ze strony Dostawcy usługi w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem. Jeżeli Klient nie żąda lub nie może zażądać naprawy lub wymiany, może wnieść o współmierne zmniejszenie należności bądź przeprowadzić naprawę samodzielnie lub zlecić przeprowadzenie naprawy na koszt Dostawcy usługi albo też – w ostateczności – odstąpić od umowy. Opcja odstąpienia od umowy jest niedostępna, jeżeli wada jest niewielka.

Klient może zdecydować się na zmianę opcji gwarancyjnej, co wiąże się z koniecznością poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów, o ile zmiana nie została wymuszona zachowaniem Dostawcy usługi lub innymi czynnikami.

Klient jest zobowiązany do poinformowania Dostawcy usługi o wadzie niezwłocznie po jej odkryciu, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od momentu jej odkrycia.

Klient może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi bezpośrednio u Dostawcy usługi.

Dochodzenie praw z tytułu rękojmi w okresie sześciu miesięcy od daty wykonania umowy nie podlega żadnym warunkom innym niż obowiązek zgłoszenia wady, pod warunkiem, że Klient może wykazać, że produkt został nabyty u Dostawcy usługi (poprzez okazanie faktury lub jej kopii). Dostawca usługi jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z rękojmi wyłącznie pod warunkiem, że potrafi wykazać, że wada wystąpiła po dostarczeniu produktu do Klienta. Dostawca usługi nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli potrafi wykazać, że przyczyna powstania wady leży po stronie Klienta. Niemniej po upływie sześciu miesięcy od daty wykonania umowy Klient musi wykazać, że odkryta przez niego wada istniała już w chwili wykonania umowy.

Jeżeli Klient zgłasza reklamację z tytułu rękojmi w odniesieniu do określonej części produktu (tj. takiej, którą można wyodrębnić z punktu widzenia wykrytej wady), wówczas przyjmuje się, że zgłoszona reklamacja nie dotyczy żadnych innych części produktu.

7.2. Gwarancja na produkt

W przypadku braku zgodności produktu (ruchomości) Klient, który kwalifikuje się jako Konsument, może wedle własnego uznania dochodzić praw określonych w punkcie 7.1 lub złożyć reklamację z tytułu gwarancji na produkt.

Niemniej Klient nie jest uprawniony do jednoczesnego dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi i gwarancji na produkt w odniesieniu do tej samej wady. W przypadku uznania reklamacji z tytułu gwarancji na produkt Klient może jednak dochodzić u producenta swoich praw z tytułu rękojmi w odniesieniu do wymienionego produktu lub naprawionej części.

Składając reklamację z tytułu gwarancji na produkt, Klient może zażądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Składając reklamację z tytułu gwarancji na produkt, Klient musi wykazać wadę produktu.

Produkt zostanie uznany za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań w zakresie zgodności obowiązujących w czasie wprowadzenia do obrotu lub jest niezgodny ze specyfikacjami podanymi przez producenta. Klient może złożyć reklamację z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Klient traci to prawo po upływie wskazanego okresu. Klient jest zobowiązany do poinformowania producenta niezwłocznie o każdej stwierdzonej wadzie. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie przekazane producentowi w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia, wówczas zgłoszenie takie jest uznawane za złożone w terminie. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku spóźnionego zawiadomienia.

Klient może złożyć reklamację z tytułu gwarancji na produkt u producenta lub dystrybutora ruchomości.

Producent lub dystrybutor jest zwolniony ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jedynie wówczas, gdy może wykazać, że:

 • produkt został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w toku działań innych niż działalność gospodarcza;
 • wada nie mogła zostać wykryta w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzenia produktu do obrotu;
 • wada produktu jest skutkiem zastosowania przepisu prawnego lub podjęcia czynności wymaganych prawem.

Producent lub dystrybutor musi wykazać jedynie jedną z wyżej wymienionych podstaw do zwolnienia ze zobowiązań.

8. GWARANCJA HANDLOWA

Dostawca usługi wystawi gwarancję handlową na wypadek niewłaściwego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 151/2003. (IX. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na określone towary konsumpcyjne przeznaczone do długotrwałego użytku.

W kwestii obowiązkowej gwarancji na określone towary konsumpcyjne przeznaczone do długotrwałego użytku odnośne postanowienia można znaleźć w Rozporządzeniu 151/2003 (IX. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na określone towary konsumpcyjne przeznaczone do długotrwałego użytku.

Zakres obowiązywania Rozporządzenia ograniczony jest do nowych produktów, których sprzedaż prowadzona jest w oparciu o umowy konsumenckie na terytorium Węgier, a których listę można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia.

W przypadku towarów konsumpcyjnych przeznaczonych do długotrwałego użytku obowiązkowy okres gwarancji wynosi 1 rok, a rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez Klienta lub w dniu instalacji, jeżeli została ona przeprowadzona przez Dostawcę usługi lub osobę przez niego upoważnioną.

Dostawca usługi może zostać zwolniony ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jedynie wówczas, gdy może wykazać, że przyczyny wady wystąpiły po wykonaniu umowy.

Praw z tytułu gwarancji mogą dochodzić wyłącznie Klienci zakwalifikowani jako konsumenci.

Gwarancja handlowa nie ma zastosowania, jeżeli wada lub jej przyczyna wystąpiła po otrzymaniu produktu przez Klienta, na przykład jeżeli wada została spowodowana:

 • nieprawidłową instalacją (z wyjątkiem instalacji przeprowadzonej przez Dostawcę usługi lub osobę przez niego upoważnioną bądź jeżeli przyczyny nieprawidłowej instalacji są spowodowane błędami w instrukcji obsługi);
 • nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek zamieszczonych w instrukcji obsługi;
 • nieprawidłowym przechowywaniem lub obchodzeniem się, co spowodowało fizyczne uszkodzenia;
 • działaniem sił wyższych.

W przypadku wady podlegającej gwarancji handlowej Klient:

 • może wedle własnego uznania zażądać albo naprawy, albo wymiany produktu, o ile zaspokojenie roszczenia Klienta z tytułu gwarancji nie jest niemożliwe lub nie wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami ze strony Dostawcy usługi w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie był wadliwy, konsekwencje niemożności wykonania umowy oraz szkód wyrządzonych Klientowi w związku z zaspokojeniem jego uprawnienia z tytułu gwarancji.
 • może według własnego uznania wnieść o współmierne zmniejszenie należności bądź przeprowadzić naprawę samodzielnie lub zlecić przeprowadzenie naprawy na koszt Dostawcy usługi albo też – w ostateczności – odstąpić od umowy, jeżeli Dostawca usługi odmawia przeprowadzenia naprawy lub wymiany bądź nie może wywiązać się ze zobowiązania w dostatecznie krótkim czasie, zabezpieczając interes Klienta, albo też jeżeli naprawa lub wymiana nie leży już w interesie Klienta. Opcja odstąpienia od umowy jest niedostępna, jeżeli wada jest niewielka.

Jeżeli żądanie wymiany z powodu wady produktu zostanie złożone przez Klienta w ciągu trzech dni roboczych od daty zakupu (instalacji), Dostawca usługi nie może powołać się na nieproporcjonalnie wysokie nakłady i zapewni wymianę produktu, o ile wada uniemożliwia zwykłe użytkowanie.

Naprawa lub wymiana zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie oraz tak, aby nie powodowała większych niedogodności dla Konsumenta – biorąc pod uwagę naturę towarów oraz przeznaczenie produktu przewidziane przez Konsumenta. Dostawca usługi zobowiązuje się do przeprowadzenia naprawy lub wymiany w ciągu maksymalnie piętnastu dni.

W przypadku naprawy wymieniane części są zastępowane wyłącznie nowymi częściami zamiennymi.

Upływ okresu gwarancyjnego zostanie zawieszony na czas trwania naprawy, w związku z niemożnością użytkowania produktu przez Klienta. Co się tyczy produktu oraz jego wymienionej (naprawionej) części: bieg okresu gwarancyjnego zostaje wznowiony od początku w odniesieniu do wymienionego (naprawionego) produktu (dowolnej jego części) oraz w odniesieniu do wady, która może wystąpić w związku z naprawą.

Wszelkie koszty związane z wywiązaniem się ze zobowiązań z tytułu gwarancji zostaną poniesione przez Dostawcę usługi.

W okresie obowiązywania gwarancji za naprawy wad, które mogą wystąpić w toku użytkowania, odpowiada profesjonalny serwis, którego adres można znaleźć na końcu karty gwarancyjnej lub na końcu instrukcji obsługi. Pomoc w dotarciu do właściwego profesjonalnego serwisu zapewnia także dział obsługi klienta Dostawcy usługi.

W odniesieniu do tej samej wady Klient nie może skorzystać jednocześnie z rękojmi i gwarancji handlowej ani gwarancji na produkt i gwarancji handlowej. Niezależnie od powyższych ograniczeń Klient ma prawo do skorzystania z gwarancji handlowej bez względu na prawa określone w punktach 7.1 i 7.2.

W związku z tym gwarancja handlowa nie ma wpływu na ustawowe prawa Klienta, przede wszystkim prawa do rękojmi, gwarancji na produkt oraz rekompensaty.

Klient przekaże zawiadomienie o swojej reklamacji zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.

W razie wystąpienia między stronami sporu prawnego, którego nie można rozstrzygnąć polubownie, Klient może wszcząć procedurę przed organem arbitrażowym zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w punkcie 9.2.

Zawiadomienie o reklamacjach z tytułu rękojmi i gwarancji

Klient może przekazać zawiadomienie o swojej reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

Dostawca usługi sporządzi protokół dotyczący zawiadomienia o wpłynięciu reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Kopia protokołu zostanie niezwłocznie dostarczona Klientowi, co podlegać będzie weryfikacji.

Jeżeli Dostawca usługi nie może poinformować Klienta o możliwości uznania reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji w momencie otrzymania zawiadomienia, Dostawca usługi poinformuje Użytkownika – w przypadku odmowy uznania reklamacji – o przyczynie odmowy oraz możliwości skontaktowania się z organem arbitrażowym w ciągu pięciu dni roboczych, co podlegać będzie weryfikacji.

Dostawca usługi zachowa protokół przez okres pięciu lat od daty jego sporządzenia i przedstawi go na żądanie organowi kontrolnemu.

9. MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA PRAW

9.1. Rozpatrywanie skarg

Dostawca usługi podejmuje się realizacji wszystkich zamówień przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i pełnego zadowolenia klienta. Niemniej w przypadku gdy Użytkownik pragnie złożyć skargę związaną z umową lub jej wykonaniem, może ją wysłać na adres e-mail podany w punkcie 1 bądź pocztą tradycyjną albo przekazać telefonicznie lub osobiście w dowolnym punkcie sprzedaży Dostawcy usługi.

W miarę możliwości Dostawca usługi odpowie niezwłocznie na skargę złożoną ustnie. Jeżeli niezwłoczne podjęcie środków naprawczych w odpowiedzi na skargę złożoną ustnie nie jest możliwe z powodu natury skargi lub jeśli Klient nie zgadza się z wnioskami po rozpatrzeniu skargi, Dostawca usługi sporządzi protokół dotyczący skargi, który wraz z przedmiotową odpowiedzią będzie przechowywany przez okres pięciu lat.

Dostawca usługi przekaże bezpośrednio Klientowi kopię protokołu, a w przypadku skargi złożonej ustnie (w punkcie sprzedaży) lub jeżeli nie jest to możliwe, Dostawca usługi zachowa się zgodnie z opisanymi w niniejszym dokumencie zasadami postępowania w przypadku skarg pisemnych.

W przypadku skarg składanych telefonicznie lub za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej Dostawca usługi wyśle kopię protokołu najpóźniej wraz z przedmiotową odpowiedzią.

We wszystkich pozostałych przypadkach Dostawca usługi zachowa się zgodnie z zasadami postępowania w przypadku skarg pisemnych.

Dostawca usługi będzie przydzielać unikalne numery identyfikacyjne do skarg składanych telefonicznie lub za pomocą innego narzędzia komunikacji w celu uproszczenia późniejszego wyszukiwania skarg.

Dostawca usługi udzieli przedmiotowej odpowiedzi na skargę w formie pisemnej w ciągu 30 dni. W rozumieniu niniejszej umowy czynność oznacza wysłanie listu pocztą.

W razie odrzucenia skargi Dostawca usługi poinformuje Klienta o przyczynach odrzucenia.

9.2 Pozostałe sposoby dochodzenia praw

W razie wystąpienia między Dostawcą usługi a Klientem sporu prawnego, którego nie można rozstrzygnąć polubownie, Klient może skorzystać z następujących możliwości dochodzenia swoich praw:

 • Złożenie skargi do organu ochrony praw konsumenta.
 • Wszczęcie postępowania przed poniższym organem arbitrażowym:

Csongrád Megyei Békéltető Testület [Organ Arbitrażowy Komitatu Csongrád]
Adres: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12
Numer telefonu: +36 62 554-250/ kierunkowy 118
Numer faksu: +36 62 426-149
Imię i nazwisko: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu.

 • Wniesienie pozwu sądowego.

W rozumieniu zasad dotyczących organu arbitrażowego konsumenci to te organizacje pozarządowe, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nabywają, zamawiają, otrzymują, wykorzystują oraz stosują towary bądź adresaci komunikacji handlowej dotyczącej tych towarów.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego wyłącznie na własne ryzyko i akceptuje fakt, że Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne i niematerialne, które mogą wystąpić podczas korzystania, z wyłączeniem odpowiedzialności za działania zamierzone oraz złamanie umowy, w wyniku czego dojdzie do utraty życia lub zdrowia bądź zagrożenia dla fizycznego bezpieczeństwa.

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników Sklepu internetowego. Użytkownik zadba o to, aby swoim działaniem podczas korzystania ze Sklepu internetowego w sposób bezpośredni ani pośredni nie naruszać praw osób trzecich bądź przepisów prawa. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie, a Dostawca usługi podejmie pełną współpracę z właściwymi organami w celu wykrycia naruszeń.

Dostawca usługi ma prawo, ale nie jest zobowiązany do sprawdzania treści udostępnianych w czasie korzystania ze Sklepu internetowego, a w odniesieniu do tych treści ma prawo, ale nie jest zobowiązany do poszukiwania śladów nielegalnych działań.

Strony serwisu mogą zawierać łącza (odsyłacze), które prowadzą do witryn innych dostawców usług. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych ani inne działania takich dostawców usług.

Ze względu na globalny zasięg Internetu Użytkownik akceptuje fakt, że w toku korzystania ze Sklepu internetowego jego działania będą musiały uwzględniać zapisy odpowiednich przepisów prawa krajowego. Jeżeli jakaś czynność związana z korzystaniem ze Sklepu internetowego stanowi złamanie przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za takie złamanie prawa ponosi on sam.

W razie znalezienia na stronie Sklepu internetowego nieodpowiednich treści, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dostawcy usługi. Jeżeli działając w dobrej wierze, Dostawca usługi uzna, że zawiadomienie jest uzasadnione, ma prawo do natychmiastowego usunięcia lub zmodyfikowania zamieszczonych informacji.

11. PRAWA AUTORSKIE

Cały Sklep internetowy, jego elementy graficzne, tekst oraz rozwiązania techniczne, a także elementy Usługi są chronione prawem autorskim lub innym prawem ochrony własności intelektualnej (szczególnie znaków handlowych). Właściciel lub upoważniony przezeń użytkownik praw autorskich jest Dostawcą usługi w odniesieniu do wszystkich treści prezentowanych podczas świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego: wszelkie wytwory chronione prawem autorskim lub inne wytwory działalności intelektualnej (w tym wszelkie elementy graficzne oraz inne materiały, ułożenie pól w Sklepie internetowym, jego edycja, zastosowane oprogramowanie i inne rozwiązania, pomysły oraz ich realizacja).

Zapisanie lub wydrukowanie zawartości Sklepu internetowego lub jego części na fizycznym lub innym nośniku danych jest dozwolone wyłącznie w ramach użytku prywatnego na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy usługi. Wykorzystanie wykraczające poza użytek prywatny, na przykład przechowywanie w bazie danych, przesyłanie dalej, publikowanie lub udostępnianie do pobrania, wprowadzanie do obrotu, jest możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy usługi.

Z wyłączeniem praw wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach ogólnych ani rejestracja, ani korzystanie ze Sklepu internetowego, ani żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie nadaje Klientowi prawa do wykorzystania nazwy handlowej lub znaku handlowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Z wyłączeniem prezentacji podczas regularnego korzystania ze Sklepu internetowego, koniecznego do tego celu tymczasowego powielenia oraz tworzenia kopii na użytek prywatny niniejsze wytwory działalności intelektualnej nie mogą być wykorzystywane ani modyfikowane w żadnej innej formie bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy usługi.

Dostawca usługi zastrzega sobie prawa do wszystkich elementów swojej usługi, w tym zwłaszcza do nazw domen sklepów internetowych oraz powiązanych z nimi subdomen, ich podstron oraz przestrzeni reklamowej w Internecie. Zabronione jest podejmowanie czynności mających na celu stworzenie listy na podstawie bazy danych, kompilację, archiwizację, złamanie lub programowanie zwrotne kodów źródłowych Dostawcy usługi z wyłączeniem przypadków, w których Dostawca usługi wyraża na to oddzielną zgodę.

Bez oddzielnej zgody lub inaczej niż z wykorzystaniem do tego celu usługi zabronione jest modyfikowanie lub kopiowanie bazy danych Dostawcy usługi, a także umieszczanie w niej nowych danych oraz przepisywanie istniejących danych z ominięciem wyszukiwarek i obszarów udostępnionych przez Dostawcę usługi.

Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Dostawcę usługi – w zakresie wyznaczonym odnośnymi przepisami prawa o ochronie danych – danych przesłanych przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie oraz bez ograniczeń czy jakiejkolwiek rekompensaty.

ZACHOWANIE TYTUŁU PRAWNEGO

Towary pozostają własnością Dostawcy usługi do czasu uzyskania przez niego płatności pełnej ceny zakupu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik wejdzie w posiadanie produktu przed dokonaniem płatności pełnej ceny zakupu, to Użytkownik, a nie Dostawca usługi będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, za które nie można od nikogo żądać odszkodowania.

13. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Dostawca usługi jest uprawniony do korzystania z usług innych podmiotów w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. Dostawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za bezprawne czynności takich podmiotów, tak jakby zostały one podjęte przez niego samego.

Jeżeli jakikolwiek fragment niniejszych Warunków ogólnych utraci ważność, moc prawną lub wykonalność, nie wpływa to na ważność, moc prawną lub wykonalność pozostałych fragmentów.

Jeżeli Dostawca usługi nie korzysta z któregoś z praw przyznanych mu na mocy niniejszych Warunków ogólnych, nie jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa wymaga złożenia wcześniej stosownego oświadczenia woli. Jeżeli Dostawca usługi nie powołuje się w sposób jednoznaczny na któreś z postanowień niniejszych Warunków ogólnych, nie jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do powołania się na takie postanowienie.

14. OCHRONA DANYCH

Informacje na temat przetwarzania danych są dostępne tutaj.